Klachten regeling

Uiteraard doen we er alles aan om klachten te voorkomen, maar af en toe kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. In dat geval staan we ook voor u klaar. Neem gerust contact op met ons om uw klachten goed af te handelen.

Klachtenregeling
Klachtenprocedure deelnemer opleiding DATA-COACH

Artikel 1: Definities

B-consult: uitgever en opleider van de DATA-COACH, gevestigd te Heerhugowaard, Stationsplein 99-257;

Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;

Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij B-consult of de wijze waarop (in een voorkomend geval) deze wordt gegeven.

Onder klacht wordt niet verstaan een klacht als gevolg van seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten of intimidatie. Hiervoor geldt een separate klachtenregeling.

Onder klacht wordt evenmin verstaan een klacht over de inhoud of de beoordeling van een examen. De klager dient dergelijke klachten in bij de Examencommissie.Artikel 2: Indienen van een klacht

De klacht dient schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend te worden ingediend bij de directie van B-consult.

Er staat geen klachtrecht open tegen een besluit van algemene strekking.Artikel 3: Behandeling van de klacht

De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 14 dagen.

De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.

Binnen ten hoogste 4 weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en 2 jaar bewaard.Artikel 4: Uitspraak

Binnen 6 weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend en eventuele consequenties worden door B-consult snel afgehandeld

Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot een onafhankelijke derde: www.onderwijsmediation.nl

E-mail: info@onderwijsmediation.nl

Aan het slot van de mediation worden afspraken schriftelijk vastgelegd. Deze afspraken zijn bindend.Artikel 5: Ingangsdatum
Deze regeling gaat in op 01-03-2022.